Меню

ПУБЛІЧНИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м.Київ редакція діє з «1» вересня 2019 р.

Фізична особа-підприємець Климець Володимир Павлович, який внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації № 336 від «16» липня 2019 року, що іменується далі по тексту – «Провайдер», пропонує та організовує від імені Провайдера надання послуг визначених нижче, на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – «Договір»).

1.Оператор надає Абоненту Послуги на підставі здійснених Абонентом замовлень Послуг, а Абонент зобов’язується приймати такі Послуги, та сплачувати Оператору належні за замовленими Послугами платежі на умовах та в порядку, що передбачені Загальними Умовами надання Послуг, що є невід’ємною частиною цього Абонентського договору.

2. До Послуг належать Основні Послуги – телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет та/або інші телекомунікаційні послуги, та Додаткові Послуги — послуги, надання яких технологічно нерозривно пов’язане із наданням Основних Послуг. Загальний перелік всіх Послуг, що можуть надаватись Абоненту за цим Абонентським договором, наведений в додатках до Умов надання телекомунікаційних Послуг, які є невід’ємною складовою частиною Загальних Умовах надання.

3. Загальні положення замовлення та отримання Абонентом Послуг, надання їх Оператором, порядок та строки оплати Абонентом замовлених Послуг, вартість таких Послуг тощо, встановлені в Загальних Умовах надання Послуг та в Додатках до них.

4. Укладаючи Абонентський договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Абонентського договору, Загальних Умов надання Послуг та Додатків до них затверджених Оператором та оприлюднених на офіційному сайті в мережі Інтернет за адресою:http://t-fibra.net

5. Сторони визнають, що з моменту укладення Сторонами Абонентського договору, Загальні Умови надання Послуг разом із всіма Додатками до них стають невід’ємною складовою частиною такого Абонентського Договору, а їх положення є обов’язковими для Оператора та Абонента.

6. Цей Договір вважається укладеним з моменту подання Абонент Заявки на сайті за встановленою формою та/або з моменту здійснення заявки засобами телефонного зв’язку. Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору та приєднався до цього Договору, на умовах викладених у ньому підписання Сторонами та діє до моменту його припинення в порядку, передбаченому в Умовах надання телекомунікаційних послуг.

7. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні Договори, письмові й усні домовленості, що відносяться до предмету Договору.

8. Абонент не має права передавати свої права та/або обов’язки за цим Абонентським договором третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9. Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Агента про свій намір не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати розірвання.

10. Оператор має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених законодавством України. Абонент підтверджує, що на момент підписання цього Договору він ознайомлений з положеннями діючого законодавства в сфері телекомунікацій, а також ознайомлений із положеннями чинних Загальних Умов надання Послуг та їх Додатків, та надає однозначну згоду на отримання послуг від Оператора.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Провайдер

ФОП КЛИМЕЦЬ В.П.

Юридична адреса: 01024, м.Київ, вул. Кропивницького, буд.10, кв.21

ІПН 3403400174

п/р 26005052717565 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

МФО 320649

Є платником єдиного податку

ФОП:

_______________________ Климець В.П.

Абонент

«________________»

Дата складання заявки

Top