ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

Фізична особа-підприємець Климець Катерина Віталіївна (включений до реєстру провайдерів телекомунікацій), іменований надалі «Виконавець», пропонує Послуги необмеженому колу фізичних осіб (іменованим надалі – «Абонент»), разом також – «Сторони», на умовах цього Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг (надалі також – «Договір»).

  1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент – споживач послуг (фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у чинних Тарифах, Прейскурантах та інших документах, що регулюють індивідуальні умови надання й отримання Послуг Виконавця та уклав з Виконавцем Договір про надання телекомунікаційних послуг. Ідентифікація Абонента здійснюється з використанням персональних даних, локальної чи реальної ІР – адреси, логіна і пароля, які зазначаються в Акті підключення абонента.

Абонентна плата – фіксований платіж, який включає Плату за пакет, вартість обладнання та інших, замовлених Абонентом Додаткових послуг, незалежно від факту отримання Послуг.

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка обмежена з однієї сторони обладнанням Абонента (роутером,  комп`ютером чи іншим обладнанням), а з іншої сторони – точкою підключення до Телекомунікаційної мережі.

Акт підключення абонента – документ, укладений між Абонентом та Виконавцем, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цього Договору.

Виконавець – особа, що надає телекомунікаційні послуги на підставі та умовах Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг.

Відключення від Послуги – відключення Абонента від Телекомунікаційної мережі.

Додаткові послуги та пакети – послуги, що надаються Виконавцем на замовлення Абонента додатково до Послуг на платній основі згідно з чинними Тарифами чи Прейскурантами.

Електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання – код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).

Зона покриття Телекомунікаційної мережі – територія, на якій розміщена Телекомунікаційна мережа, в межах якої Виконавець може надавати Послугу.

Ліміт трафіку – певний виділений обсяг трафіку згідно с умовами Тарифного плану.

Логін – комбінація латинських букв та/або цифр, що починається з букви (не менше двох і не більше дванадцяти).

Обладнання – обладнання Виконавця (пристрої, кабелі тощо), які Абонент на підставі цього Договору приймає в користування на умовах оренди.

Особовий рахунок (надалі ОР) – рахунок, що створюється в обліковій системі Виконавця при надходженні на розрахунковий рахунок Виконавця коштів Абонента в якості першої передплати та ведеться за допомогою програмних засобів Виконавця. ОР використовується для обліку коштів, що надходять від Абонента, а також обсягу та видів спожитих ним Послуг.

Пакет послуг – сукупність параметрів Послуги, що включає порядок тарифікації Послуги та додаткових послуг, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Виконавцем і згруповані для задоволення потреб Абонента в залежності від його мети та інтенсивності використання ресурсів Інтернет, а також визначають вартість Послуг згідно з чинними Тарифами.

Персональні дані –  відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Плата за пакет – фіксований платіж, який встановлює Виконавець Абоненту за Пакет Послуг, незалежно від факту отримання Послуг.

Планові роботи – планові профілактичні (регламентні) роботи, виконання яких може призвести до тимчасового планового призупинення надання Послуг та/або погіршення якості Послуг на час проведення Планових робіт.

Послуги – замовлені Абонентом телекомунікаційні послуги, що надаються Виконавцем на підставі цього Договору. Змістом Послуги є надання доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти і інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Послуги надаються протягом календарного місяця за умови наявності коштів на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду у розмірі Абонентської плати.

Замовлення Послуг можливе за телефоном Кол-центру 0-800-30-65-65, через сайт www.fibra.net, в Контакт-центрі (у відділу по роботі з абонентами) за адресою: с. Новосілки, вул. Приміська, 26, корпус 1, електронною поштою help@t-fibra.net.

Розрахунковий період – період надання Послуг протягом календарного місяця.

СПАМ – не замовлені попередньо Абонентом (Споживачем) електронні повідомлення (в тому числі через SMS/MMS), котрі або є масовими, або в котрих не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких Абонент не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника.  Повідомлення Виконавцем про послуги не є СПАМОМ.

Телекомунікаційна мережа (або Мережа) – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Трафік – обсяг інформації, що пройшов через Абонентське відгалуження Абонента.

Якість послуг – сукупність показників, які характеризують споживчі властивості телекомунікаційної послуги та визначають її здатність задовольнити заявлені, встановлені і замовлені потреби споживача послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Абоненту замовлені ним Послуги, а Абонент зобов’язується оплачувати такі Послуги на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Надання Пакету послуг здійснюється лише за умови наявності технічної можливості та перебування Абонента в зоні покриття Телекомунікаційної мережі Виконавця.

2.2. Пакет послуг надається Абоненту за умови підписання Акта підключення абонента.

2.3. Показники якості та/чи інші технічні параметри надання Послуги із зазначенням відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій розміщуються на веб-сайті Виконавця (www.fibra.net) та не можуть бути гіршими за встановлені відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій. Мінімальна гарантована швидкість доступу до мережі Інтернет у будь-якому Пакеті послуг складає 1 Мбіт/сек.

2.4. Надання Абоненту додаткових послуг, а також зміна за ініціативою Абонента технічних параметрів і умов надання Послуг, здійснюється за його заявою, окрім замовлення Пакету послуг на умовах акції.

2.5. Послуги надаються з використанням технології PON.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Абонент зобов’язаний:

3.1.1. при укладенні Акта підключення абонента надати Виконавцю свої Персональні дані як-то: ПІБ, адресу проживання/реєстрації, телефонний номер, адресу електронної пошти тощо разом із наданням копій документів.

3.1.2. письмово чи іншим чином повідомляти Виконавця про будь-які зміни відомостей, раніше повідомлених Виконавцю при укладенні Акта підключення абонента (в т.ч зміна ПІБ, адреси проживання/реєстрації, тощо разом із наданням нових копій документів) – протягом 10-ти календарних днів з дати виникнення таких змін.

3.1.3. на запит Виконавця надавати інформацію про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуги.

3.1.4. не використовувати кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку та не використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та абонентські лінії для надання послуг третім особам.

3.1.5. своєчасно знайомитися зі станом свого ОР та інформацією, яка публікується для Абонентів у будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті  Виконавця (www.fibra.net), в засобах масової інформації, у представників Виконавця, у відділах по роботі з абонентами за адресою: с. Новосілки, вул. Приміська, 26, корпус 1 та за телефонами Кол-центру 0-800-30-65-65.

3.1.6. своєчасно оплачувати Послуги відповідно до умов, викладених у Розділі 4 цього Договору.

3.1.7. не здійснювати підприємницьку діяльність з використанням Телекомунікаційної мережі Виконавця.

3.1.8. не використовувати при отриманні Послуг програми, призначені для злому, несанкціонованого отримання (видозміни, знищення) інформації, несанкціонованого розповсюдження інформації (СПАМу).

3.1.9. За умов передання у тимчасове користування (оренду) Виконавцем Обладнання:

3.1.9.1. прийняти Обладнання за Актом підключення абонента та забезпечувати цілісність та збереження Обладнання, забезпечувати наявність безперебійного електроживлення Обладнання, а також не передавати Обладнання третім особам. Дотримуватися інструкцій, правил (порядку), стандартів користування кінцевим обладнанням, що встановлене в приміщенні Абонента і використовується для надання Послуги.

3.1.9.2. не використовувати Обладнання, для мети іншої, ніж  отримання Послуг.

3.1.9.3. повернути Виконавцю Обладнання у справному технічному стані з урахуванням природного зносу на вимогу Виконавця у випадку припинення дії Договору. Якщо повернення Обладнання здійснюється шляхом його демонтажу Виконавцем,  Абонент зобов’язаний не перешкоджати представникам Виконавця  демонтувати Обладнання.

3.1.9.4. оплатити вартість переданого в тимчасове користування Обладнання у разі його пошкодження чи неповернення Виконавцю на умовах, передбачених п.6.5 Договору.

3.2.  Абонент має право:

3.2.1. відмовитися від Договору в будь-який час, письмово повідомивши про це Виконавця за 30 (тридцять) робочих днів до передбачуваного дня припинення Договору.

3.3. Виконавець зобов’язаний:

3.3.1. усувати пошкодження Телекомунікаційної мережі та технічних засобів телекомунікацій в порядку та у строки, передбачені законодавством.

3.3.2. вживати відповідно до законодавства заходів щодо захисту інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

3.3.3. на письмову вимогу Абонента надавати інформацію про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування, який розміщується на офіційному сайті НКРЗІ в мережі Інтернет.

3.3.4. інформувати Абонента про зміни тарифів на Послуги не менш, ніж за 7 (сім) днів до змін, шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п.п. 3.1.5. п. 3.1 цього Договору, або іншим доступним для Виконавця способом.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1.  відмовити в укладанні Договору (Акта підключення абонента), якщо:

– Абонент має заборгованість перед Виконавцем за раніше укладеними договорами/договором;

– відсутності технічної можливості забезпечення доступу до Телекомунікаційної мережі в зазначених  місцях;

– невідповідності кінцевого обладнання Абонента вимогам, встановленим законодавством;

– Абонент не виконує вимог Виконавця з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому Договором/Актом підключення абонента;

– у інших випадках передбачених чинним законодавством України.

3.4.2. в односторонньому порядку та за умови дотримання процедур, встановлених законодавством та цим Договором, встановлювати та змінювати Тарифи на Послуги.

3.4.3. переривати надання Послуг для Планових робіт.

3.4.4. у разі порушення Абонентом умов цього Договору, в тому числі порушення термінів оплати Послуг, припинити надання Послуг і відключити Абонента від Телекомунікаційної мережі Виконавця. Повторне підключення Абонента підлягає оплаті у порядку, передбаченому п. 4.2. Договору.

3.4.5. відмовитися від Договору в будь-який час, письмово попередивши про це Абонента за десять днів до передбачуваного дня припинення цього Договору шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п.п. 3.1.5. п.3.1 Договору, або іншим доступним для Виконавця способом. Якщо така відмова стала наслідком порушення Абонентом умов цього Договору, то сума передплати за Послуги не повертається і визнається Сторонами штрафною санкцією (штрафом), застосованою до Абонента і сплаченою Виконавцю.

3.4.6. покласти виконання своїх обов’язків за цим Договором на третю особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Абонентом за їх виконання.

3.5.  Сторони мають також і інші права та обов’язки, що випливають з положень цього Договору та/або норм чинного законодавства України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Надання Послуг здійснюється за умови наявності на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду визначеної Актом підключення абонента Абонентної плати, окрім першого місяця надання Послуг, оплата за який здійснюється у порядку, передбаченому п.4.2. Договору.

4.2. У перший місяць надання Послуг оплата Послуг здійснюється Абонентом з урахуванням Абонентної плати та Вартості підключення, визначених Актом підключення абонента, протягом 3 днів з дати укладення Сторонами Акта підключення абонента.

4.3. Інформування про необхідну суму до сплати за Пакет послуг доступу до мережі Інтернет, додаткових послуг та пакетів здійснюється за допомогою електронного повідомлення (через систему Viber або СМС) та/або email-повідомлення з інформацією щодо стану особового рахунку. Неотримання електронного повідомлення (через систему Viber або СМС) або email-повідомлення, незалежно від причин, не є підставою для невнесення плати за Пакет Послуги та плати за додаткові послуги та пакети (у випадку їх замовлення) до початку фактичного отримання їх Абонентом.

5. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються протягом 24 годин безперервно за умови позитивного сальдо на Особовому рахунку Абонента, за виключенням випадків аварійного відключення чи проведення Планових робіт. Строки поновлення надання Послуг визначаються у кожному випадку пошкодження Телекомунікаційної мережі окремо. Якщо є підстави вважати, що пошкодження не буде усунуто протягом однієї доби, Виконавець оприлюднює інформацію про пошкодження Телекомунікаційної мережі та проведення робіт для поновлення надання Послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Надання Послуг  припиняється Виконавцем у разі:

– неоплати Послуг Виконавця у перший місяць надання Послуг у строки, визначені п.4.2. Договору;

– відсутності на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду визначеної Актом підключення абонента Абонентної плати;

– порушення Абонентом п.п.3.1.4 п.3.1 Договору;

– відмови Абонента від Договору/отримання Послуг.

5.3. Повернення Абоненту невикористаних коштів у разі ненадання замовлених Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених послуг, які він не отримав, надання Послуг неналежної якості чи відмові Абонента від Договору, в інших випадках, визначених законодавством, здійснюється за письмової заяви Абонента протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання такої заяви Виконавцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою КМУ № 720 від 09.08.2005.

6.2. Виконавець не несе відповідальності:

– за невиконання робіт з підключення внаслідок дій або бездіяльності Абонента (відсутність доступу у приміщення, у якому повинні виконуватися роботи, невідповідність такого приміщення умовам надання послуги або умовам використання обладнання, що встановлюється Виконавцем (вологість, пожежна небезпека тощо)), ненадання Абонентом вихідних даних (конфігурації), тощо;

– за неякісну роботу (відсутність виконання функцій) кінцевого обладнання, викликану технічним ушкодженням кінцевого обладнання, або несанкціонованим внесенням змін у програмне забезпечення, встановлене на кінцевому обладнанні;

– за неотримання Послуг та/або якість їх надання у випадку самостійного підключення Абонентом до Телекомунікаційної мережі;

– за зміст інформації, що передається або приймається Абонентом з використанням Послуг Виконавця.

6.3. Втрачена вигода та непрямі збитки Абонента  Виконавцем не компенсуються.

6.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання зобов’язань за Договором у разі появи обставин, що виникли незалежно від їх волі та які не можна було передбачити або уникнути, включаючи, але, не обмежуючись: нормативно-правові акти органів державної влади чи місцевого самоврядування, що, зокрема, обмежують діяльність Виконавця з надання Послуг, громадянські заворушення, війни, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, пожежі, грози, блискавки або інші стихійні лиха; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, які спричинили непрацездатність Телекомунікаційної мережі або неможливість якісного надання Послуг, відключення електропостачання.

6.5. У випадку втрати та/або пошкодження Обладнання (його частин, комплектуючих), якщо таке було передане Абоненту, останній протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту відповідної вимоги відшкодовує Виконавцю вартість втраченого та/або пошкодженого Обладнання  за вартістю, визначеною у відповідному Акті підключення абонента.

6.6. Відповідальність Виконавця за надання Послуг Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі (точкою демаркації).

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту укладення Сторонами Акта підключення абонента і діє протягом одного року.

7.2. Дія Договору автоматично продовжується на кожен наступний рік, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про відмову від Договору чи надання Послуг не буде припинено у випадках, передбачених цим Договором.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Невід’ємною частиною Договору є документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, Додаткових послуг та пакетів і є обов’язковими для ознайомлення й виконання Абонентом, зокрема:

– Акт підключення абонента;

– Тарифи на пакети послуг доступу до мережі Інтернет;

– Прейскурант на обладнання, матеріали, додаткові послуги;

– Перелік кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг;

– Регламенти Акцій (якщо пакет послуг замовляються на умовах акції).

8.2. Абонент, підписавши Договір:

8.2.1. Надає Виконавцю право внести свої Персональні дані до бази персональних даних Виконавця, використовувати їх і дані про Послуги, а також погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано Виконавцем без письмового повідомлення про такий факт третім особам для: 1) ведення обліку Абонентів, Послуг наданих Абоненту, розрахунків із Абонентом; 2) розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень, СМС-повідомлень, анкет, пропозицій, рекламних матеріалів; 3) ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

8.2.2. Надає згоду Виконавцю на відступлення ним права вимоги щодо заборгованості за надання Послуг третім особам без письмового повідомлення Абонента.

8.2.3. Вважається ознайомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних.

8.3. Метою обробки Персональних даних є реалізація відносин у сфері надання Послуг.

8.4. Виконавець бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п.п.8.2.1. п.8.2 Договору.

8.5. З питань надання Телекомунікаційних послуг Абонент може звернутися до:

– Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22; приймальня: тел./факс: (044) 278-97-91, e-mail: office@nkrz.gov.ua; канцелярія: e-mail: vdz@nkrz.gov.ua; прес-служба: e-mail: press@nkrz.gov.ua.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

Фізична особа-підприємець Климець Володимир Павлович (включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій), іменований надалі «Виконавець», пропонує Послуги необмеженому колу фізичних осіб (іменованим надалі – «Абонент»), разом також – «Сторони», на умовах цього Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг (надалі також – «Договір»).

  • ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент – споживач послуг (фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у чинних Тарифах, Прейскурантах та інших документах, що регулюють індивідуальні умови надання й отримання Послуг Виконавця та уклав з Виконавцем Договір про надання телекомунікаційних послуг. Ідентифікація Абонента здійснюється з використанням персональних даних, локальної чи реальної ІР – адреси, логіна і пароля, які зазначаються в Акті підключення абонента.

Абонентна плата – фіксований платіж, який включає Плату за пакет, вартість обладнання та інших, замовлених Абонентом Додаткових послуг, незалежно від факту отримання Послуг.

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка обмежена з однієї сторони обладнанням Абонента (роутером,  комп`ютером чи іншим обладнанням), а з іншої сторони – точкою підключення до Телекомунікаційної мережі.

Акт підключення абонента – документ, укладений між Абонентом та Виконавцем, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цього Договору.

Виконавець – особа, що надає телекомунікаційні послуги на підставі та умовах Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг.

Відключення від Послуги – відключення Абонента від Телекомунікаційної мережі.

Додаткові послуги та пакети – послуги, що надаються Виконавцем на замовлення Абонента додатково до Послуг на платній основі згідно з чинними Тарифами чи Прейскурантами.

Електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання – код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).

Зона покриття Телекомунікаційної мережі – територія, на якій розміщена Телекомунікаційна мережа, в межах якої Виконавець може надавати Послугу.

Ліміт трафіку – певний виділений обсяг трафіку згідно с умовами Тарифного плану.

Логін – комбінація латинських букв та/або цифр, що починається з букви (не менше двох і не більше дванадцяти).

Обладнання – обладнання Виконавця (пристрої, кабелі тощо), які Абонент на підставі цього Договору приймає в користування на умовах оренди.

Особовий рахунок (надалі ОР) – рахунок, що створюється в обліковій системі Виконавця при надходженні на розрахунковий рахунок Виконавця коштів Абонента в якості першої передплати та ведеться за допомогою програмних засобів Виконавця. ОР використовується для обліку коштів, що надходять від Абонента, а також обсягу та видів спожитих ним Послуг.

Пакет послуг – сукупність параметрів Послуги, що включає порядок тарифікації Послуги та додаткових послуг, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Виконавцем і згруповані для задоволення потреб Абонента в залежності від його мети та інтенсивності використання ресурсів Інтернет, а також визначають вартість Послуг згідно з чинними Тарифами.

Персональні дані –  відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Плата за пакет – фіксований платіж, який встановлює Виконавець Абоненту за Пакет Послуг, незалежно від факту отримання Послуг.

Планові роботи – планові профілактичні (регламентні) роботи, виконання яких може призвести до тимчасового планового призупинення надання Послуг та/або погіршення якості Послуг на час проведення Планових робіт.

Послуги – замовлені Абонентом телекомунікаційні послуги, що надаються Виконавцем на підставі цього Договору. Змістом Послуги є надання доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти і інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Послуги надаються протягом календарного місяця за умови наявності коштів на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду у розмірі Абонентської плати.

Замовлення Послуг можливе за телефоном Кол-центру 0-800-30-65-65, через сайт www.fibra.net, в Контакт-центрі (у відділу по роботі з абонентами) за адресою: с. Новосілки, вул. Приміська, 26, корпус 1, електронною поштою help@t-fibra.net.

Розрахунковий період – період надання Послуг протягом календарного місяця.

СПАМ – не замовлені попередньо Абонентом (Споживачем) електронні повідомлення (в тому числі через SMS/MMS), котрі або є масовими, або в котрих не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких Абонент не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника.  Повідомлення Виконавцем про послуги не є СПАМОМ.

Телекомунікаційна мережа (або Мережа) – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Трафік – обсяг інформації, що пройшов через Абонентське відгалуження Абонента.

Якість послуг – сукупність показників, які характеризують споживчі властивості телекомунікаційної послуги та визначають її здатність задовольнити заявлені, встановлені і замовлені потреби споживача послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Абоненту замовлені ним Послуги, а Абонент зобов’язується оплачувати такі Послуги на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Надання Пакету послуг здійснюється лише за умови наявності технічної можливості та перебування Абонента в зоні покриття Телекомунікаційної мережі Виконавця.

2.2. Пакет послуг надається Абоненту за умови підписання Акта підключення абонента.

2.3. Показники якості та/чи інші технічні параметри надання Послуги із зазначенням відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій розміщуються на веб-сайті Виконавця (www.fibra.net) та не можуть бути гіршими за встановлені відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій. Мінімальна гарантована швидкість доступу до мережі Інтернет у будь-якому Пакеті послуг складає 1 Мбіт/сек.

2.4. Надання Абоненту додаткових послуг, а також зміна за ініціативою Абонента технічних параметрів і умов надання Послуг, здійснюється за його заявою, окрім замовлення Пакету послуг на умовах акції.

2.5. Послуги надаються з використанням технології PON.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Абонент зобов’язаний:

3.1.1. при укладенні Акта підключення абонента надати Виконавцю свої Персональні дані як-то: ПІБ, адресу проживання/реєстрації, телефонний номер, адресу електронної пошти тощо разом із наданням копій документів.

3.1.2. письмово чи іншим чином повідомляти Виконавця про будь-які зміни відомостей, раніше повідомлених Виконавцю при укладенні Акта підключення абонента (в т.ч зміна ПІБ, адреси проживання/реєстрації, тощо разом із наданням нових копій документів) – протягом 10-ти календарних днів з дати виникнення таких змін.

3.1.3. на запит Виконавця надавати інформацію про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуги.

3.1.4. не використовувати кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку та не використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та абонентські лінії для надання послуг третім особам.

3.1.5. своєчасно знайомитися зі станом свого ОР та інформацією, яка публікується для Абонентів у будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті  Виконавця (www.fibra.net), в засобах масової інформації, у представників Виконавця, у відділах по роботі з абонентами за адресою: с. Новосілки, вул. Приміська, 26, корпус 1 та за телефонами Кол-центру 0-800-30-65-65.

3.1.6. своєчасно оплачувати Послуги відповідно до умов, викладених у Розділі 4 цього Договору.

3.1.7. не здійснювати підприємницьку діяльність з використанням Телекомунікаційної мережі Виконавця.

3.1.8. не використовувати при отриманні Послуг програми, призначені для злому, несанкціонованого отримання (видозміни, знищення) інформації, несанкціонованого розповсюдження інформації (СПАМу).

3.1.9. За умов передання у тимчасове користування (оренду) Виконавцем Обладнання:

3.1.9.1. прийняти Обладнання за Актом підключення абонента та забезпечувати цілісність та збереження Обладнання, забезпечувати наявність безперебійного електроживлення Обладнання, а також не передавати Обладнання третім особам. Дотримуватися інструкцій, правил (порядку), стандартів користування кінцевим обладнанням, що встановлене в приміщенні Абонента і використовується для надання Послуги.

3.1.9.2. не використовувати Обладнання, для мети іншої, ніж  отримання Послуг.

3.1.9.3. повернути Виконавцю Обладнання у справному технічному стані з урахуванням природного зносу на вимогу Виконавця у випадку припинення дії Договору. Якщо повернення Обладнання здійснюється шляхом його демонтажу Виконавцем,  Абонент зобов’язаний не перешкоджати представникам Виконавця  демонтувати Обладнання.

3.1.9.4. оплатити вартість переданого в тимчасове користування Обладнання у разі його пошкодження чи неповернення Виконавцю на умовах, передбачених п.6.5 Договору.

3.2.  Абонент має право:

3.2.1. відмовитися від Договору в будь-який час, письмово повідомивши про це Виконавця за 30 (тридцять) робочих днів до передбачуваного дня припинення Договору.

3.3. Виконавець зобов’язаний:

3.3.1. усувати пошкодження Телекомунікаційної мережі та технічних засобів телекомунікацій в порядку та у строки, передбачені законодавством.

3.3.2. вживати відповідно до законодавства заходів щодо захисту інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

3.3.3. на письмову вимогу Абонента надавати інформацію про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування, який розміщується на офіційному сайті НКРЗІ в мережі Інтернет.

3.3.4. інформувати Абонента про зміни тарифів на Послуги не менш, ніж за 7 (сім) днів до змін, шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п.п. 3.1.5. п. 3.1 цього Договору, або іншим доступним для Виконавця способом.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1.  відмовити в укладанні Договору (Акта підключення абонента), якщо:

– Абонент має заборгованість перед Виконавцем за раніше укладеними договорами/договором;

– відсутності технічної можливості забезпечення доступу до Телекомунікаційної мережі в зазначених  місцях;

– невідповідності кінцевого обладнання Абонента вимогам, встановленим законодавством;

– Абонент не виконує вимог Виконавця з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому Договором/Актом підключення абонента;

– у інших випадках передбачених чинним законодавством України.

3.4.2. в односторонньому порядку та за умови дотримання процедур, встановлених законодавством та цим Договором, встановлювати та змінювати Тарифи на Послуги.

3.4.3. переривати надання Послуг для Планових робіт.

3.4.4. у разі порушення Абонентом умов цього Договору, в тому числі порушення термінів оплати Послуг, припинити надання Послуг і відключити Абонента від Телекомунікаційної мережі Виконавця. Повторне підключення Абонента підлягає оплаті у порядку, передбаченому п. 4.2. Договору.

3.4.5. відмовитися від Договору в будь-який час, письмово попередивши про це Абонента за десять днів до передбачуваного дня припинення цього Договору шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п.п. 3.1.5. п.3.1 Договору, або іншим доступним для Виконавця способом. Якщо така відмова стала наслідком порушення Абонентом умов цього Договору, то сума передплати за Послуги не повертається і визнається Сторонами штрафною санкцією (штрафом), застосованою до Абонента і сплаченою Виконавцю.

3.4.6. покласти виконання своїх обов’язків за цим Договором на третю особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Абонентом за їх виконання.

3.5.  Сторони мають також і інші права та обов’язки, що випливають з положень цього Договору та/або норм чинного законодавства України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Надання Послуг здійснюється за умови наявності на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду визначеної Актом підключення абонента Абонентної плати, окрім першого місяця надання Послуг, оплата за який здійснюється у порядку, передбаченому п.4.2. Договору.

4.2. У перший місяць надання Послуг оплата Послуг здійснюється Абонентом з урахуванням Абонентної плати та Вартості підключення, визначених Актом підключення абонента, протягом 3 днів з дати укладення Сторонами Акта підключення абонента.

4.3. Інформування про необхідну суму до сплати за Пакет послуг доступу до мережі Інтернет, додаткових послуг та пакетів здійснюється за допомогою електронного повідомлення (через систему Viber або СМС) та/або email-повідомлення з інформацією щодо стану особового рахунку. Неотримання електронного повідомлення (через систему Viber або СМС) або email-повідомлення, незалежно від причин, не є підставою для невнесення плати за Пакет Послуги та плати за додаткові послуги та пакети (у випадку їх замовлення) до початку фактичного отримання їх Абонентом.

5. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються протягом 24 годин безперервно за умови позитивного сальдо на Особовому рахунку Абонента, за виключенням випадків аварійного відключення чи проведення Планових робіт. Строки поновлення надання Послуг визначаються у кожному випадку пошкодження Телекомунікаційної мережі окремо. Якщо є підстави вважати, що пошкодження не буде усунуто протягом однієї доби, Виконавець оприлюднює інформацію про пошкодження Телекомунікаційної мережі та проведення робіт для поновлення надання Послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Надання Послуг  припиняється Виконавцем у разі:

– неоплати Послуг Виконавця у перший місяць надання Послуг у строки, визначені п.4.2. Договору;

– відсутності на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду визначеної Актом підключення абонента Абонентної плати;

– порушення Абонентом п.п.3.1.4 п.3.1 Договору;

– відмови Абонента від Договору/отримання Послуг.

5.3. Повернення Абоненту невикористаних коштів у разі ненадання замовлених Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених послуг, які він не отримав, надання Послуг неналежної якості чи відмові Абонента від Договору, в інших випадках, визначених законодавством, здійснюється за письмової заяви Абонента протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання такої заяви Виконавцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою КМУ № 720 від 09.08.2005.

6.2. Виконавець не несе відповідальності:

– за невиконання робіт з підключення внаслідок дій або бездіяльності Абонента (відсутність доступу у приміщення, у якому повинні виконуватися роботи, невідповідність такого приміщення умовам надання послуги або умовам використання обладнання, що встановлюється Виконавцем (вологість, пожежна небезпека тощо)), ненадання Абонентом вихідних даних (конфігурації), тощо;

– за неякісну роботу (відсутність виконання функцій) кінцевого обладнання, викликану технічним ушкодженням кінцевого обладнання, або несанкціонованим внесенням змін у програмне забезпечення, встановлене на кінцевому обладнанні;

– за неотримання Послуг та/або якість їх надання у випадку самостійного підключення Абонентом до Телекомунікаційної мережі;

– за зміст інформації, що передається або приймається Абонентом з використанням Послуг Виконавця.

6.3. Втрачена вигода та непрямі збитки Абонента  Виконавцем не компенсуються.

6.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання зобов’язань за Договором у разі появи обставин, що виникли незалежно від їх волі та які не можна було передбачити або уникнути, включаючи, але, не обмежуючись: нормативно-правові акти органів державної влади чи місцевого самоврядування, що, зокрема, обмежують діяльність Виконавця з надання Послуг, громадянські заворушення, війни, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, пожежі, грози, блискавки або інші стихійні лиха; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, які спричинили непрацездатність Телекомунікаційної мережі або неможливість якісного надання Послуг, відключення електропостачання.

6.5. У випадку втрати та/або пошкодження Обладнання (його частин, комплектуючих), якщо таке було передане Абоненту, останній протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту відповідної вимоги відшкодовує Виконавцю вартість втраченого та/або пошкодженого Обладнання  за вартістю, визначеною у відповідному Акті підключення абонента.

6.6. Відповідальність Виконавця за надання Послуг Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі (точкою демаркації).

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту укладення Сторонами Акта підключення абонента і діє протягом одного року.

7.2. Дія Договору автоматично продовжується на кожен наступний рік, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про відмову від Договору чи надання Послуг не буде припинено у випадках, передбачених цим Договором.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Невід’ємною частиною Договору є документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, Додаткових послуг та пакетів і є обов’язковими для ознайомлення й виконання Абонентом, зокрема:

– Акт підключення абонента;

– Тарифи на пакети послуг доступу до мережі Інтернет;

– Прейскурант на обладнання, матеріали, додаткові послуги;

– Перелік кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг;

– Регламенти Акцій (якщо пакет послуг замовляються на умовах акції).

8.2. Абонент, підписавши Договір:

8.2.1. Надає Виконавцю право внести свої Персональні дані до бази персональних даних Виконавця, використовувати їх і дані про Послуги, а також погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано Виконавцем без письмового повідомлення про такий факт третім особам для: 1) ведення обліку Абонентів, Послуг наданих Абоненту, розрахунків із Абонентом; 2) розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень, СМС-повідомлень, анкет, пропозицій, рекламних матеріалів; 3) ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

8.2.2. Надає згоду Виконавцю на відступлення ним права вимоги щодо заборгованості за надання Послуг третім особам без письмового повідомлення Абонента.

8.2.3. Вважається ознайомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних.

8.3. Метою обробки Персональних даних є реалізація відносин у сфері надання Послуг.

8.4. Виконавець бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п.п.8.2.1. п.8.2 Договору.

8.5. З питань надання Телекомунікаційних послуг Абонент може звернутися до:

– Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22; приймальня: тел./факс: (044) 278-97-91, e-mail: office@nkrz.gov.ua; канцелярія: e-mail: vdz@nkrz.gov.ua; прес-служба: e-mail: press@nkrz.gov.ua.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «О-НЕТ» в особі директора Климець Володимира Павловича (включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій), іменований надалі «Виконавець», пропонує Послуги необмеженому колу фізичних осіб (іменованим надалі – «Абонент»), разом також – «Сторони», на умовах цього Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг (надалі також – «Договір»).

  1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент – споживач послуг (фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у чинних Тарифах, Прейскурантах та інших документах, що регулюють індивідуальні умови надання й отримання Послуг Виконавця та уклав з Виконавцем Договір про надання телекомунікаційних послуг. Ідентифікація Абонента здійснюється з використанням персональних даних, локальної чи реальної ІР – адреси, логіна і пароля, які зазначаються в Акті підключення абонента.

Абонентна плата – фіксований платіж, який включає Плату за пакет, вартість обладнання та інших, замовлених Абонентом Додаткових послуг, незалежно від факту отримання Послуг.

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка обмежена з однієї сторони обладнанням Абонента (роутером,  комп`ютером чи іншим обладнанням), а з іншої сторони – точкою підключення до Телекомунікаційної мережі.

Акт підключення абонента – документ, укладений між Абонентом та Виконавцем, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цього Договору.

Виконавець – особа, що надає телекомунікаційні послуги на підставі та умовах Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг.

Відключення від Послуги – відключення Абонента від Телекомунікаційної мережі.

Додаткові послуги та пакети – послуги, що надаються Виконавцем на замовлення Абонента додатково до Послуг на платній основі згідно з чинними Тарифами чи Прейскурантами.

Електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання – код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).

Зона покриття Телекомунікаційної мережі – територія, на якій розміщена Телекомунікаційна мережа, в межах якої Виконавець може надавати Послугу.

Ліміт трафіку – певний виділений обсяг трафіку згідно с умовами Тарифного плану.

Логін – комбінація латинських букв та/або цифр, що починається з букви (не менше двох і не більше дванадцяти).

Обладнання – обладнання Виконавця (пристрої, кабелі тощо), які Абонент на підставі цього Договору приймає в користування на умовах оренди.

Особовий рахунок (надалі ОР) – рахунок, що створюється в обліковій системі Виконавця при надходженні на розрахунковий рахунок Виконавця коштів Абонента в якості першої передплати та ведеться за допомогою програмних засобів Виконавця. ОР використовується для обліку коштів, що надходять від Абонента, а також обсягу та видів спожитих ним Послуг.

Пакет послуг – сукупність параметрів Послуги, що включає порядок тарифікації Послуги та додаткових послуг, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Виконавцем і згруповані для задоволення потреб Абонента в залежності від його мети та інтенсивності використання ресурсів Інтернет, а також визначають вартість Послуг згідно з чинними Тарифами.

Персональні дані –  відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Плата за пакет – фіксований платіж, який встановлює Виконавець Абоненту за Пакет Послуг, незалежно від факту отримання Послуг.

Планові роботи – планові профілактичні (регламентні) роботи, виконання яких може призвести до тимчасового планового призупинення надання Послуг та/або погіршення якості Послуг на час проведення Планових робіт.

Послуги – замовлені Абонентом телекомунікаційні послуги, що надаються Виконавцем на підставі цього Договору. Змістом Послуги є надання доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти і інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Послуги надаються протягом календарного місяця за умови наявності коштів на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду у розмірі Абонентської плати.

Замовлення Послуг можливе за телефоном Кол-центру 0-800-30-65-65, через сайт www.fibra.net, в Контакт-центрі (у відділу по роботі з абонентами) за адресою: с. Новосілки, вул. Приміська, 26, корпус 1, електронною поштою help@t-fibra.net.

Розрахунковий період – період надання Послуг протягом календарного місяця.

СПАМ – не замовлені попередньо Абонентом (Споживачем) електронні повідомлення (в тому числі через SMS/MMS), котрі або є масовими, або в котрих не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких Абонент не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника.  Повідомлення Виконавцем про послуги не є СПАМОМ.

Телекомунікаційна мережа (або Мережа) – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Трафік – обсяг інформації, що пройшов через Абонентське відгалуження Абонента.

Якість послуг – сукупність показників, які характеризують споживчі властивості телекомунікаційної послуги та визначають її здатність задовольнити заявлені, встановлені і замовлені потреби споживача послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Абоненту замовлені ним Послуги, а Абонент зобов’язується оплачувати такі Послуги на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Надання Пакету послуг здійснюється лише за умови наявності технічної можливості та перебування Абонента в зоні покриття Телекомунікаційної мережі Виконавця.

2.2. Пакет послуг надається Абоненту за умови підписання Акта підключення абонента.

2.3. Показники якості та/чи інші технічні параметри надання Послуги із зазначенням відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій розміщуються на веб-сайті Виконавця (www.fibra.net) та не можуть бути гіршими за встановлені відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій. Мінімальна гарантована швидкість доступу до мережі Інтернет у будь-якому Пакеті послуг складає 1 Мбіт/сек.

2.4. Надання Абоненту додаткових послуг, а також зміна за ініціативою Абонента технічних параметрів і умов надання Послуг, здійснюється за його заявою, окрім замовлення Пакету послуг на умовах акції.

2.5. Послуги надаються з використанням технології PON.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Абонент зобов’язаний:

3.1.1. при укладенні Акта підключення абонента надати Виконавцю свої Персональні дані як-то: ПІБ, адресу проживання/реєстрації, телефонний номер, адресу електронної пошти тощо разом із наданням копій документів.

3.1.2. письмово чи іншим чином повідомляти Виконавця про будь-які зміни відомостей, раніше повідомлених Виконавцю при укладенні Акта підключення абонента (в т.ч зміна ПІБ, адреси проживання/реєстрації, тощо разом із наданням нових копій документів) – протягом 10-ти календарних днів з дати виникнення таких змін.

3.1.3. на запит Виконавця надавати інформацію про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуги.

3.1.4. не використовувати кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку та не використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та абонентські лінії для надання послуг третім особам.

3.1.5. своєчасно знайомитися зі станом свого ОР та інформацією, яка публікується для Абонентів у будь-якому зручному для нього джерелі: на сайті  Виконавця (www.fibra.net), в засобах масової інформації, у представників Виконавця, у відділах по роботі з абонентами за адресою: с. Новосілки, вул. Приміська, 26, корпус 1 та за телефонами Кол-центру 0-800-30-65-65.

3.1.6. своєчасно оплачувати Послуги відповідно до умов, викладених у Розділі 4 цього Договору.

3.1.7. не здійснювати підприємницьку діяльність з використанням Телекомунікаційної мережі Виконавця.

3.1.8. не використовувати при отриманні Послуг програми, призначені для злому, несанкціонованого отримання (видозміни, знищення) інформації, несанкціонованого розповсюдження інформації (СПАМу).

3.1.9. За умов передання у тимчасове користування (оренду) Виконавцем Обладнання:

3.1.9.1. прийняти Обладнання за Актом підключення абонента та забезпечувати цілісність та збереження Обладнання, забезпечувати наявність безперебійного електроживлення Обладнання, а також не передавати Обладнання третім особам. Дотримуватися інструкцій, правил (порядку), стандартів користування кінцевим обладнанням, що встановлене в приміщенні Абонента і використовується для надання Послуги.

3.1.9.2. не використовувати Обладнання, для мети іншої, ніж  отримання Послуг.

3.1.9.3. повернути Виконавцю Обладнання у справному технічному стані з урахуванням природного зносу на вимогу Виконавця у випадку припинення дії Договору. Якщо повернення Обладнання здійснюється шляхом його демонтажу Виконавцем,  Абонент зобов’язаний не перешкоджати представникам Виконавця  демонтувати Обладнання.

3.1.9.4. оплатити вартість переданого в тимчасове користування Обладнання у разі його пошкодження чи неповернення Виконавцю на умовах, передбачених п.6.5 Договору.

3.2.  Абонент має право:

3.2.1. відмовитися від Договору в будь-який час, письмово повідомивши про це Виконавця за 30 (тридцять) робочих днів до передбачуваного дня припинення Договору.

3.3. Виконавець зобов’язаний:

3.3.1. усувати пошкодження Телекомунікаційної мережі та технічних засобів телекомунікацій в порядку та у строки, передбачені законодавством.

3.3.2. вживати відповідно до законодавства заходів щодо захисту інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

3.3.3. на письмову вимогу Абонента надавати інформацію про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування, який розміщується на офіційному сайті НКРЗІ в мережі Інтернет.

3.3.4. інформувати Абонента про зміни тарифів на Послуги не менш, ніж за 7 (сім) днів до змін, шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п.п. 3.1.5. п. 3.1 цього Договору, або іншим доступним для Виконавця способом.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1.  відмовити в укладанні Договору (Акта підключення абонента), якщо:

– Абонент має заборгованість перед Виконавцем за раніше укладеними договорами/договором;

– відсутності технічної можливості забезпечення доступу до Телекомунікаційної мережі в зазначених  місцях;

– невідповідності кінцевого обладнання Абонента вимогам, встановленим законодавством;

– Абонент не виконує вимог Виконавця з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому Договором/Актом підключення абонента;

– у інших випадках передбачених чинним законодавством України.

3.4.2. в односторонньому порядку та за умови дотримання процедур, встановлених законодавством та цим Договором, встановлювати та змінювати Тарифи на Послуги.

3.4.3. переривати надання Послуг для Планових робіт.

3.4.4. у разі порушення Абонентом умов цього Договору, в тому числі порушення термінів оплати Послуг, припинити надання Послуг і відключити Абонента від Телекомунікаційної мережі Виконавця. Повторне підключення Абонента підлягає оплаті у порядку, передбаченому п. 4.2. Договору.

3.4.5. відмовитися від Договору в будь-який час, письмово попередивши про це Абонента за десять днів до передбачуваного дня припинення цього Договору шляхом публікації інформації у джерелах, зазначених у п.п. 3.1.5. п.3.1 Договору, або іншим доступним для Виконавця способом. Якщо така відмова стала наслідком порушення Абонентом умов цього Договору, то сума передплати за Послуги не повертається і визнається Сторонами штрафною санкцією (штрафом), застосованою до Абонента і сплаченою Виконавцю.

3.4.6. покласти виконання своїх обов’язків за цим Договором на третю особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Абонентом за їх виконання.

3.5.  Сторони мають також і інші права та обов’язки, що випливають з положень цього Договору та/або норм чинного законодавства України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Надання Послуг здійснюється за умови наявності на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду визначеної Актом підключення абонента Абонентної плати, окрім першого місяця надання Послуг, оплата за який здійснюється у порядку, передбаченому п.4.2. Договору.

4.2. У перший місяць надання Послуг оплата Послуг здійснюється Абонентом з урахуванням Абонентної плати та Вартості підключення, визначених Актом підключення абонента, протягом 3 днів з дати укладення Сторонами Акта підключення абонента.

4.3. Інформування про необхідну суму до сплати за Пакет послуг доступу до мережі Інтернет, додаткових послуг та пакетів здійснюється за допомогою електронного повідомлення (через систему Viber або СМС) та/або email-повідомлення з інформацією щодо стану особового рахунку. Неотримання електронного повідомлення (через систему Viber або СМС) або email-повідомлення, незалежно від причин, не є підставою для невнесення плати за Пакет Послуги та плати за додаткові послуги та пакети (у випадку їх замовлення) до початку фактичного отримання їх Абонентом.

5. ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються протягом 24 годин безперервно за умови позитивного сальдо на Особовому рахунку Абонента, за виключенням випадків аварійного відключення чи проведення Планових робіт. Строки поновлення надання Послуг визначаються у кожному випадку пошкодження Телекомунікаційної мережі окремо. Якщо є підстави вважати, що пошкодження не буде усунуто протягом однієї доби, Виконавець оприлюднює інформацію про пошкодження Телекомунікаційної мережі та проведення робіт для поновлення надання Послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Надання Послуг  припиняється Виконавцем у разі:

– неоплати Послуг Виконавця у перший місяць надання Послуг у строки, визначені п.4.2. Договору;

– відсутності на особовому рахунку Абонента на початок Розрахункового періоду визначеної Актом підключення абонента Абонентної плати;

– порушення Абонентом п.п.3.1.4 п.3.1 Договору;

– відмови Абонента від Договору/отримання Послуг.

5.3. Повернення Абоненту невикористаних коштів у разі ненадання замовлених Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених послуг, які він не отримав, надання Послуг неналежної якості чи відмові Абонента від Договору, в інших випадках, визначених законодавством, здійснюється за письмової заяви Абонента протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання такої заяви Виконавцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Постановою КМУ № 720 від 09.08.2005.

6.2. Виконавець не несе відповідальності:

– за невиконання робіт з підключення внаслідок дій або бездіяльності Абонента (відсутність доступу у приміщення, у якому повинні виконуватися роботи, невідповідність такого приміщення умовам надання послуги або умовам використання обладнання, що встановлюється Виконавцем (вологість, пожежна небезпека тощо)), ненадання Абонентом вихідних даних (конфігурації), тощо;

– за неякісну роботу (відсутність виконання функцій) кінцевого обладнання, викликану технічним ушкодженням кінцевого обладнання, або несанкціонованим внесенням змін у програмне забезпечення, встановлене на кінцевому обладнанні;

– за неотримання Послуг та/або якість їх надання у випадку самостійного підключення Абонентом до Телекомунікаційної мережі;

– за зміст інформації, що передається або приймається Абонентом з використанням Послуг Виконавця.

6.3. Втрачена вигода та непрямі збитки Абонента  Виконавцем не компенсуються.

6.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання зобов’язань за Договором у разі появи обставин, що виникли незалежно від їх волі та які не можна було передбачити або уникнути, включаючи, але, не обмежуючись: нормативно-правові акти органів державної влади чи місцевого самоврядування, що, зокрема, обмежують діяльність Виконавця з надання Послуг, громадянські заворушення, війни, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, пожежі, грози, блискавки або інші стихійні лиха; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, які спричинили непрацездатність Телекомунікаційної мережі або неможливість якісного надання Послуг, відключення електропостачання.

6.5. У випадку втрати та/або пошкодження Обладнання (його частин, комплектуючих), якщо таке було передане Абоненту, останній протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту відповідної вимоги відшкодовує Виконавцю вартість втраченого та/або пошкодженого Обладнання  за вартістю, визначеною у відповідному Акті підключення абонента.

6.6. Відповідальність Виконавця за надання Послуг Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі (точкою демаркації).

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту укладення Сторонами Акта підключення абонента і діє протягом одного року.

7.2. Дія Договору автоматично продовжується на кожен наступний рік, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про відмову від Договору чи надання Послуг не буде припинено у випадках, передбачених цим Договором.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Невід’ємною частиною Договору є документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, Додаткових послуг та пакетів і є обов’язковими для ознайомлення й виконання Абонентом, зокрема:

– Акт підключення абонента;

– Тарифи на пакети послуг доступу до мережі Інтернет;

– Прейскурант на обладнання, матеріали, додаткові послуги;

– Перелік кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг;

– Регламенти Акцій (якщо пакет послуг замовляються на умовах акції).

8.2. Абонент, підписавши Договір:

8.2.1. Надає Виконавцю право внести свої Персональні дані до бази персональних даних Виконавця, використовувати їх і дані про Послуги, а також погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано Виконавцем без письмового повідомлення про такий факт третім особам для: 1) ведення обліку Абонентів, Послуг наданих Абоненту, розрахунків із Абонентом; 2) розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень, СМС-повідомлень, анкет, пропозицій, рекламних матеріалів; 3) ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

8.2.2. Надає згоду Виконавцю на відступлення ним права вимоги щодо заборгованості за надання Послуг третім особам без письмового повідомлення Абонента.

8.2.3. Вважається ознайомленим про обсяг своїх прав згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних.

8.3. Метою обробки Персональних даних є реалізація відносин у сфері надання Послуг.

8.4. Виконавець бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п.п.8.2.1. п.8.2 Договору.

8.5. З питань надання Телекомунікаційних послуг Абонент може звернутися до:

– Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22; приймальня: тел./факс: (044) 278-97-91, e-mail: office@nkrz.gov.ua; канцелярія: e-mail: vdz@nkrz.gov.ua; прес-служба: e-mail: press@nkrz.gov.ua.